Mini Supermarket (Orange Mart) On Sale (SUBSCRIBE NOW FOR MORE Sales)

धापासी ग्रान्डी हॉस्पिटल अगाड़ी, थुप्रै हाउसिंग कंपनीहरुको नजिकै, १६ लाख भन्दा बड़ी सामान भएको, २० लाख भन्दा माथि डेकोरेशनमा खर्च